Seniors 4 Sustainability

Aktywny udział seniorów w programach i kampaniach środowiskowych

PROJEKT

Seniors4Sustainability: “Aktywny udział seniorów w programach i kampaniach środowiskowych” to dwuletnie partnerstwo na rzecz współpracy w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie kształcenia dorosłych, którego celem jest przyczynianie się do wspierania osób starszych poprzez promowanie ich włączenia społecznego bezpośrednio poprzez ich upodmiotowienie, waloryzację i aktywny udział w programach środowiskowych, a także pośrednio poprzez ukierunkowane i ogólne kampanie podnoszące świadomość użyteczności i waloryzacji trzeciego wieku oraz poprzez zachęcanie do prowadzenia polityki aktywnego starzenia się.

REZULTATY PROJEKTU

W ciągu 2 lat realizacji projektu Senior4Sustainability dąży do osiągnięcia następujących rezultatów projektu (PR):

· Wielopoziomowa strona internetowa projektu dostępna w 7 językach programu (EN/DE/IT/NL/ES/FR/PL) oraz strony w mediach społecznościowych.

· PR1: Raport o najlepszych praktykach: pierwszym krokiem w projekcie jest zebranie krajowych najlepszych praktyk w celu zapewnienia, że każdy partner zajmuje się wspólnymi kwestiami w uzgodnionym stopniu i zgodnie z przełomowymi technikami i wiedzą zaczerpniętą z wzorcowych źródeł. Raport ten będzie zawierał także wyniki nowych badań i debat zorganizowanych z udziałem osób starszych, personelu zajmującego się aktywnym starzeniem się oraz interesariuszy, a mianowicie poprzez sieć każdego z partnerów.

· PR2: Platforma internetowa z obserwatorium: celem tego rezultatu jest stworzenie platformy internetowej, która będzie służyć jako główne repozytorium dokumentów i rezultatów projektu, a także jego celów i informacji o finansowaniu, tworząc w ten sposób środowisko e-learningu/wirtualnej wymiany dla naszych grup docelowych, oraz obserwatorium projektów środowiskowych z udziałem osób starszych, które będzie prezentować historie sukcesu/przypadki programów ekologicznych/aktywnego starzenia się w każdym z krajów partnerskich.

· PR3: Podręcznik dla wolontariuszy-seniorów w przyrodzie: będzie poruszał istotne tematy i umożliwi podjęcie świadomej decyzji osobom chcącym zostać wolontariuszami; będzie dostępny w języku EN/DE/IT/NL/ES/FR/PL, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystywany przez bardzo szerokie grono odbiorców w całej Europie.

· PR4: Wolontariat seniorów na rzecz ochrony przyrody – podręcznik wdrażania: ma umożliwić edukatorom i wolontariuszom sprawne wdrażanie programów wolontariatu seniorów na rzecz ochrony przyrody poprzez udostępnienie odpowiednich materiałów.

· PR5: Kurs szkoleniowy Seniors4Sustainability: Aktywne starzenie się a ochrona przyrody: modułowy kurs szkoleniowy poświęcony aktywnemu starzeniu się w programach ochrony przyrody zostanie opracowany w celu wsparcia procesu nabywania kluczowych, wartościowych kompetencji niezbędnych do tworzenia takich programów.

Na tej podstawie zostanie wdrożony następujący kurs:

· C1: W Berlinie (Niemcy) odbędzie się 3-dniowy Kurs Szkoleniowy “Aktywność osób starszych a ochrona przyrody”, przeznaczony dla pracowników instytucji zajmujących się osobami starszymi lub ochroną przyrody, którzy chcą wdrażać programy wolontariatu seniorów w dziedzinie ochrony środowiska.

· PR6: Programy wolontariatu ekologicznego dla seniorów Pakiet wykonawczy: rezultat ten zapewni gotowy do użycia pakiet dokumentacji dla każdego podmiotu, który chce wdrożyć program wolontariatu seniorów w działaniach na rzecz środowiska.

· PR7: Audiowizualny pakiet instruktażowy: w celu uzupełnienia doświadczeń edukacyjnych zarówno seniorów, jak i pracowników zajmujących się osobami starszymi i/lub ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną. Ponadto, w celu zwiększenia integracji osób mających trudności z czytaniem, opracowanych zostanie 5 produktów audiowizualnych składających się z krótkich filmów animowanych.

· PR8: Dokument strategiczny: do końca projektu partnerzy opracują dokument strategiczny zatytułowany “Unravelling the potential of active ageing for nature conservation” (“Wykorzystanie potencjału aktywnego starzenia się dla ochrony przyrody”), który będzie dotyczył głównych kluczowych aspektów projektu i zidentyfikowanych interesariuszy, aby zapewnić projektowi szerszy zasięg

· W każdym kraju odbędą się wydarzenia upowszechniające (E1-E6), w ramach których 35 osób reprezentujących organizacje zrzeszające interesariuszy i grupę docelową weźmie udział w seminarium “Efektywne starzenie się a ochrona przyrody”. (w sumie 210)

GRUPY DOCELOWE

· Osoby starsze i seniorzy
· Pracownicy sektora trzeciego wieku i Wolontariusze
· Partnerzy projektu
· Kadra edukacyjna zajmująca się włączeniem społecznym, trzecim wiekiem i waloryzacją zasobów naturalnych
· Partnerzy stowarzyszeni, interesariusze i decydenci, a także władze miejskie, organizacje pozarządowe, MŚP oraz centra kształcenia dorosłych, młodzieży i kształcenia zawodowego, zajmujące się wolontariatem i programami edukacji pozaformalnej

Seniors4Sustainability

Aktywny udział seniorów w programach i kampaniach środowiskowych

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Project No: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030

Ta praca © 2021-2023 by Partnerstwo projektu ERASMUS+ Seniors for Sustainability numer projektu: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030 jest objęta licencją Attribution-ShareAlike 4.0 International.

Przewiń do góry