Seniors 4 Sustainability

Actieve deelname van senioren aan milieuprogramma’s en -campagnes

HET PROJECT

Seniors4Sustainability: “Actieve deelname van senioren aan milieuprogramma’s en -campagnes”. Een tweejarig Erasmus+ samenwerkingspartnerschap op het gebied van volwasseneneducatie, ten doel een bijdrage te leveren voor ondersteuning aan ouderen, door hun ‘betrokkenheid’ (sociale inclusie) enerzijds direct te vergroten door middel van het inzetten van de eigen empowerment, kennis en actieve deelname aan milieuprogramma’s. En anderzijds indirect, door gerichte, algemene campagnes op te tuigen om het bewustzijn en kennis van ouderen (60+) op het vlak van millieuprogramma’s en campagnes te vergroten, en het beleid voor actief ouder worden aan te moedigen.

PROJECTRESULTATEN

Gedurende de 2 jaar van projectimplementatie stelt Senior4Sustainability zich tot doel de volgende lijst van Uitkomsten & Project resultaten (PR’s) te ontwikkelen:

• Een multi-level 7-talige project website (EN/DE/IT/NL/ES/PT/PL) & Social Media meerdere pagina’s beschikbaar maken.

• PR1: Best Practice Raport: de eerste stap van het project is het verzamelen van nationale best practices met als doel huidige/aanwezige problemen te lokaliseren door middel van een (overeengekomen) diepte onderzoek, waarbij gebruik gemaakt zal worden van technieken en kennis die zijn ontleend aan referenties van de eerder benoemde best practices. Dit uiteindelijke rapport zal tevens resultaten bevatten van nieuwe enquêtes en debatten die georganiseerd zijn met ouderen, actief ouder wordend personeel en overige belanghebbenden uit het netwerk van elke partner.

• PR2: Online Platform met Observatieruimte: dit resultaat richt zich op het ontwikkelen van een online platform dat moet dienen als de (belangrijkste) opslagplaats voor projectdocumenten, resultaten, relevante doelen, doelstellingen en financieringsinformatie. Deze gegevens zullen als input gebruikt worden voor het ontwikkelen van een e-learning/virtuele uitwisselingsomgeving, een online-observatorium van milieuprojecten waarbij ouderen betrokken zijn, een showcase van success stories (per partnerland) van programma’s voor groen/actief ouder worden en een database met mogelijkheden voor ouderen vrijwilligersinitiatieven ten aanzien van natuurbehoud.

• PR3: Handboek voor ouderen vrijwilligers in de natuur: dit handboek zal relevante onderwerpen behandelen en weloverwogen oplossingen aandragen voor individuen die vrijwilligerswerk willen doen. Het boek zal beschikbaar worden gemaakt in EN/DE/IT/NL/ES/FR/PL, om een breed publiek in heel Europa te bedienen.

• PR4: Ouderen vrijwilligers voor natuur – Implementatie handboek: om onderwijzers en vrijwilligers relevante middelen te verstrekken en in staat te stellen programma’s voor ouderen vrijwilligerswerk ten aanzien van natuurbehoud ordelijk uit te voeren.

• PR5: Seniors4Sustainability Training: Actief ouder worden en Natuurbehoud: er zal een modulaire opleidingscursus worden ontwikkeld die specifiek gericht is op actief ouder worden in natuurbehoudprogramma’s ter ondersteuning van het verwerven van belangrijke hoogwaardige competenties die nodig zijn voor het opzetten van dergelijke programma’s.

Op basis hiervan zal de volgende cursus worden geïmplementeerd:

• C1: Een 3-daagse training voor actief ouder worden en natuurbehoud zal worden geïmplementeerd in Berlijn (Duitsland), ontwikkeld voor medewerkers van instellingen die zich richten op ouderen en natuurbehoud en bereid zijn senior vrijwilligersprogramma’s op milieugebied te implementeren.

• PR6: Ouderen milieu vrijwilligers programma’s Executive Package: dit resultaat zal een gebruiksklaar documentatiepakket opleveren voor elke entiteit die een ouderen vrijwilligersprogramma voor milieuactie wil implementeren.

• PR7: Audiovisuele intructie package: ter aanvulling op de leerervaring van zowel ouderen als de medewerkers die te maken hebben met ouderen en/of natuur- en milieueducatie. Om het ook toegankelijker te maken voor mensen met leesproblemen, zullen er 5 audiovisuele producten worden ontwikkeld, bestaande uit korte animatievideo’s.

• PR8: Beleidsdocument: tegen het einde van het project zullen de partners een beleidsdocument ontwikkelen met de titel “Het potentieel ontrafelen van actief ouder worden en natuurbehoud”, waarin de belangrijkste sleutelaspecten van het project en geïdentificeerde belanghebbenden worden behandeld om het project een breder bereik te geven.

• Een set van 6 Multiplier Events (E1-E6) zal plaatsvinden in elk land, waarvoor op 35 mensen die organisaties van belanghebbenden en doelgroep vertegenwoordigen uitgenodigd worden om een seminar over ‘Effectief ouder worden en natuurbehoud’ bij te wonen. (210 in totaal)

DOELGROEPEN

· Ouderen en senioren
· Personeel dat werkt met ouderen (60+) en vrijwilligers
· Project Partners
· Onderwijzend personeel betrokken bij sociale inclusie, ouderen (60+) en kennisdeling van natuurlijke bronnen
Geassocieerde partners, belanghebbenden en besluitvormers, gemeenten, NGO’s, en centra voor volwassenen-, jeugd- en beroepsonderwijs die werken met programma’s voor vrijwilligerswerk en niet-formele onderwijsprogramma’s

Seniors4Sustainability

Actieve deelname van senioren aan milieuprogramma’s en -campagnes

Gefinancierd door de Europese Unie. De hier geuite ideeën en meningen komen echter uitsluitend voor rekening van de auteur(s) en geven niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of het Europese Uitvoerende Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA) weer. Noch de Europese Unie, noch het EACEA kan ervoor aansprakelijk worden gesteld.

Project No: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030

Dit werk © 2021-2023 by de samenwerking van het ERASMUS+ Seniors for Sustainability Projectnummer: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026030 is gelicenseerd onder de Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 International.

Scroll naar top